Katasraj Mandir-Katas village near Choa Saidanshah Chakwal district Punjab  Pakistan

Katasraj Mandir-Katas village near Choa Saidanshah Chakwal district Punjab  Pakistan